This site and an accompanying book shown to the right occupy a niche that has been heretofore unfilled, namely documenting information on homosexuality from multiple sources that are not necessarily in mutual agreement and synthesizing the literature. There is no dearth of sources that offer information on homosexuality, but these sources have their biases. The religious right, gay activists, social constructionists, mental health professionals and biologists, not necessarily mutually exclusive groups, offer their own perspectives on homosexuality and cite a subset of the literature on homosexuality to back up their claims, but these groups often do not see eye to eye and ignore correlates of homosexuality that do not fit their perspectives.

A related issue is public debate on the merits of the demands of homosexual activists, but this debate is too often based on ideology and should be informed by empirical evidence, instead. This website presents information on some core issues of interest to anyone interested in homosexuality, which will be news to many people who believe that they are well-informed about the nature of homosexuality.

The description of gay sexuality within this site is sometimes graphic and reader discretion is advised.

The contents of this site constitute the tip of the iceberg. Those who wish to thoroughly examine the nature of homosexuality and understand what causes homosexuality will be interested in reading the book that [greatly] complements this site. Part of this site also offers supporting materials for the book and there is an updates section that will continue to add additional information on the topics discussed in the book.

The great majority of the citations within this site and within the book are taken from peer-reviewed science and medical journals listed in the U.S. National Library of Medicine Database.

Some of the information here documents homosexuals and bisexuals in an unflattering light, and is politically incorrect, but the data have no implications for human rights abuse. More specifically, the nature of homosexuality that is documented here cannot be used to justify denying individuals engaging in homosexual behavior the right to life, liberty, bodily integrity, fair employment and fair housing. Additionally, this is an educational site rather than a site that focuses on calling people to action.

The core information within this site is offered in both English and Swedish. The English part is the work of Erik Holland. The former name of this site is amazinginfoonhomosexuals.com, which was too long and not suited to the content offered, and hence was changed. Aside from the Swedish translation of the core English content, there will be some unique content in Swedish, and the English and Swedish sections should be considered semi-autonomous since Erik and the others are not necessarily 100% in mutual agreement about the nature of homosexuality. What we definitely agree about is that there needs to be a scholarly website offering information on correlates of homosexuality and bisexuality that will usually be suppressed, ignored or denied by most academics, school teachers, professors and the mainstream media.

Den här hemsidan och en medföljande bok som visas till höger fyller ett tomrum som hitintills inte fyllts, nämligen att dokumentera och sammanställa information om homosexualitet från ett mycket stort antal källor som inte nödvändigtvis är samstämmiga. Det råder ingen brist på källor som ger information om homosexualitet, men alla källor har sina brister. Olika grupperingar, alltifrån religiösa, till homoaktivister, socialkonstruktivister, yrken inom psykiatrin och psyklogi samt till biologer, som inte nödvändigtvis utesluter varandra har alla sina egna perspektiv på homosexualitet. De tenderar att välja ut information som stödjer den egna uppfattningen och ignorerar fakta som inte stämmer med det egna perspektivet.

Ett näraliggande ämne är offentlig debatt utifrån från de homosexuella aktivisternas krav. Men den debatten är alltför ofta grundad på ideologi och borde snarare styras av empiriska bevis. Den här hemsidan presenterar information om vissa kärnfrågor av intresse för vem som helst som är intresserad av homosexualitet och som torde vara nyheter för många människor som tror att de är välinformerade om homosexualitetens natur.

Beskrivningen av homosexualiteten på denna hemsida är ibland grafisk och läsarens omdöme krävs.

Hemsidans innehåll är endast toppen på ett isberg. De som önskar att noggrant undersöka homosexualitetens natur och förstå vad som orsakar den kommer att bli intresserad att läsa boken som kompletterar hemsidan. Delar av sidan erbjuder också stödjande material till boken och det finns ett avsnitt för uppdatering som kontinuerligt lägger till ytterligare information om de ämnen som diskuteras i boken.

Den stora mångfalden av citat på hemsidan och i boken är hämtade ur vetenskapliga och medicinska tidskrifter som alla gått igenom ”peer-reviewed” processen och som finns förtecknade i U.S. National Library of Medicine Database.

En del av informationen här presenterar homosexuella och bisexuella på ett föga smickrande sätt och är politiskt inkorrekt, men informationen ger inget skäl för missbruk av mänskliga rättigheter. Mer specifikt kan inte fakta om homosexualitetens natur som dokumenteras här användas för att förneka individer som är sysselsatta med homosexuellt beteende rätten till liv, frihet, kroppslig integritet, rättvis anställning och rättvist boende. Dessutom är detta en hemsida för som vill utbilda snarare än en hemsida som fokuserar på att uppmana folk till handling.

Det mesta på hemsidan presenteras på både engelska och svenska. Den engelska delen är Erik Hollands arbete. Den tidigare benämningen på sidan var amazinginfoonhomosexuals.com, vilket var alltför lång och passade inte in på innehållet och därför ändrades. Vid sidan av den svenska översättningen av det viktigaste engelska materialet, kommer det att finnas visst unikt innehåll på svenska. De engelska och svenska avsnitten bör betraktas som delvis oberoende eftersom Erik och de svenska medarbetarna inte nödvändigtvis är 100% överens om homosexualitetens natur. Vad vi definitivt är överens om är att det måste finnas en vetenskapligt vederhäftig hemsida som erbjuder korrekt information som i det närmaste fullständigt undertrycks, ignoreras eller förnekas av de flesta akademiker, lärare, professorer och av princip hela mediaetablissemanget.

The Nature of Homosexuality - by Erik Holland