Introduktion till forskningen om sexuellt beteende hos homosexuella

Människor som diskuterar sexuellt beteende hos homosexuella under alltför lång tid, kan ibland anklagas för att vara besatta av homosexualitet. Men den viktigaste skillnaden mellan homosexuella och heterosexuella är just sexualiteten, vilken behöver tas upp i ifall man bättre ska förstå homosexualitetens väsen.

De som läser igenom hemsidans avsnitt om sexualitet kommer att förstå varför de flesta homoaktivister nedtonar deras sexuella beteende.

Det är uppenbart att precis som i vissa heterosexuella relationer så erfar även homosexuella kärlek och goda sexuella förhållanden. Skillnaden är dock att när homosexuella firar sin sexualitet, firar de just det som gör dem annorlunda än de heterosexuella. Av den anledningen utgör dessa skillnader fokus i det här avsnittet. Det bör hållas i minnet att inte alla de sexuella beteendena som lyfts fram här kännetecknar alla homo- eller bisexuella. Däremot är de sexuella beteendenas variation och omfattningen av bisarra sexuella handlingar så mycket större bland ickeheterosexuella jämfört med heterosexuella.

Statistiska frågeställningar

Inte samtliga studier som citeras i detta avsnitt grundas på slumpmässiga, populations-baserade studier och en kommentar om att använda data från studier som inte är baserade på slumpmässigt urval och citat av något anekdotiskt bevis är relevant. Av olika skäl är inte slumpmässiga stickprov ur en population alltid möjligt och man måste använda stickprov som inte är baserade på slumpmässiga urval för att undersöka en fråga. Alternativt kan ett slumpmässigt urval vara möjligt men det har inte uppnåtts hittills för de olika frågeställningar man vill undersöka och endast data från urval som inte är slumpmässigt är tillgängligt. Poängen med ett urval som är helt slumpmässigt är ju att de samband som visas i urvalet i ska representera det verkliga sambandet som finns hos en given population. Ifall ett urval som inte är baserat på slumpmässigt urval avslöjar ett samband, då existerar det åtskilliga förklaringar till sambandet. Antingen (1) så finns inte sambandet i ett slumpmässigt urval; eller (2) så finns sambandet men dess betydelse har underskattats; eller (3) så finns sambandet i ett slumpmässigt urval men dess betydelse har överskattats; eller slutligen (4) så finns sambandet och skattningen av det är helt korrekt. Men hur vet vi vilket av dessa möjligheter som är gäller för just de data som vi har tillgängliga?

De flesta homosexuella skulle avfärda alla mindre smickrande samband som gäller dem själva – som erhållits från stickprov som inte var slumpmässiga – som något konstruerat ur en skev urvalshantering. Man skulle inte ens beakta möjligheten att sambandet inte bara skulle vara sant utan att korrelationens styrka underskattats av icke-slumpmässiga studier. Åtskilliga studier under 1970 och 1980-talet, som utvärderade olika aspekter av mental hälsa bland homosexuella/bisexuella, avslöjade en något förhöjd psykiatrisk sjuklighet bland dessa, men detta samband avfärdades beroende på icke-slumpmässigt urval. Emellertid har undersökningar som är baserade på slumpmässigt och för populationen representativt urval från 1990-talet och framåt avslöjat att dessa grupper är mer mentalt sjuka, än vad studierna från 1970-talet och 1980-talet visade (vilka var grundade på icke-slumpmässiga urval).

För att dra en rimlig slutsats med hänsyn till sambandens karaktär som erhållits från studier med icke-slumpmässiga urval, kan man konvergenspröva genom flera studier, att testa för överensstämmelse med annan information, undersöka huruvida rönen kan ge en sammanhängande förklaring av de undersökta fenomenen och ifall dessa resultat kan ges en möjlig förklaring. Detta spörsmål diskuteras mer utförligt i avsnittet som berör delen om slutsatser.

Det är även inte olämpligt att använda anekdotiska bevis för att illustrera vissa argument eller att presentera det som extra bevis ifall det finns en mängd bevis som berör en specifik fråga.

Publicerade datum för citerade studier

Läsaren kommer att se att de citerade studierna sträcker sig från nutida studier till de som är decennier gamla. Äldre studier är inte nödvändigtvis irrelevanta. Dessutom kan inte vissa studier förnyas av olika skäl. En rapportering, t.ex om en homosexuell som hamnade på akutavdelning med en kålrot uppstucken i ändtarmen kan publiceras ifall det var en ny och ovanlig iakttagelse, men då det en gång publicerats kommer liknande incidenter i framtiden ej att tas upp I tidskrifterna, såvida inte händelsen är påfallande annorlunda. Ökad makt hos gaylobbyn under senare år pressar forskare och utgivare av tidskrifter att undvika en sann och därigenom ett föga smickrande porträtt av homosexuellas sexualitet.

Underlåtenhet

Forskning på sexualitet av sådana som Cameron, Reisman, Rekers och Nicolosi et al. undviks avsiktligt för att undvika guilt by association. På sin höjd har jag citerat några kommentarer – som inte hänför sig till sexuellt beteende – av Cameron och en kommentar av honom angående en studie han inte genomförde och även en kartläggning av Nicolosi om andra aspekter av homosexualitet än sexualiteten.

Referenser

Meyer, I H. (2003) “Prejudice, social stress, and mental health in lesbian, gay, and bisexual populations: conceptual issues and research evidence.” Psychol Bull; 129(5): 674-97.