Trots att homosexualitet inte betraktas som en mental sjukdom, är många mentalt sjuka mer benägna att sysselsätta sig med homosexuellt beteende än mentalt normala individer, vilket visas nedan. Man undrar varför?

Borderline störning

Borderlinestörningen består av ett genomträngande mönster av instabila relationer, självbild, känslor och tydlig impulsivitet som börjar i tidig barndom och finns med i många sammanhang som att spela, slösa pengar, hetsätning, drogmissbruk, utöva osäker sex, köra bil hänsynslöst, olika manér, hot eller självskadande beteende (DSM-IV-TR). Åtskilliga studier har rapporterat en relativ överrepresentation av homosexuella och bisexuella bland individer med borderlinestörning:

 • Zubenko et al. beskrev några urval individer med borderlinestörning.1 I ett urval män var 57% homosexuella. I ett annat urval var 21% homosexuella, 5% bisexuella och 11% led av olika parafilier. I ytterligare ett annat exempel var 53% av männen homosexuella och 11.5% av kvinnorna likaså.
 • Stone nämnde att i ett stickprov individer med BPS, var 9.8% av männen och 1.4% av kvinnorna uteslutande homosexuella;2 han rapporterade inte data om andelen som utövade bisexuella intressen. Andelen exklusivt homosexuella kvinnor i detta urval är högre än andelen exklusivt homosexuella kvinnor i sannolikhetsfördelningar i den allmänna populationen.
 • Dulit et al. refererade att i ett urval individer med BPS var andelen heterosexuella, homosexuella och bisexuella bland männen 44%, 22% resp. 26%, då däremot dessa andelar bland kvinnorna var 73%, 3% resp. 11% (sexuell inriktning kunde inte fastställas hos några individer).3
 • I ett urval män var 16.7% med BPS homosexuella mot 1.7% i kontrollgruppen4
 • Molina Ramos et al. har också dokumenterat en koppling mellan homosexualitet och BPS.5

Mentalt sjuka och hemlösa individer

Ickeheterosexuella är relativt överrepresenterade bland yngre hemlösa kvinnor (med förhöjda mentala störningar).6, 7 och mentalt sjuka hemlösa män:

 • Susser et al. studerade 122 mentalt sjuka hemlösa män i ett härbärge i New York City.8 Bland 122 män var 65 (53%) sexuellt aktiva, 56st med kvinnor och 20st med män (11st som hade sex med både kvinnor och män räknades in i varje grupp).
 • I en annan undersökning av 39 mentalt sjuka hemlösa män, där ¾ hade en schizofreni-spektrum störning, redovisade 26st varje sexuell aktivitet under de föregående 6 månaderna; 23st angav sex med kvinnor och 9 angav sex med män.9

Schizofreni och allmän mental sjukdom

Ickeheterosexuella är relativt överrepresenterade bland mentalt sjuka patienter, I synnerhet schizofrena:

 • I ett urval 170 mentalt sjuka polikliniska patienter utan BPS, var endast 78% av männen och 89% av kvinnorna heterosexuella.10
 • I en undersökning av 157 yngre män (14-17 år) I ett mentalsjukhus hade 42 psykopati, 49 utvecklingsstörning och 66 schizofreni, uppvisade 61% av samtliga homosexuellt beteende eller önskan om detta.11
 • I en genomgång av 145 mentalpatienter I Melbourne hade 55,2% schizofreni, 15,9% rapporterade intravenöst drogmissbruk och 20% angav många sexuella partners under tidigare år.12 12,6% av männen angav homosexuellt beteende (9,2% uppgav analsex), omkring hälften av männen uppgav sex med en prostituerad och 19% av kvinnorna uppgav sex med en bisexuell man.
 • Cournos et al. studerade 95 schizofrena. 10% av patienterna var engagerade i homosexuell aktivitet under de föregående halvåret och 22% under deras livstid; omfattningen var liknande blande män ock kvinnor.13 Patienerna uppgav även heterosexuellt beteende.
 • Fastän mindre än 1% av den allmäna populationen har schizofreni, i ett urval av 561 kvinnor (varav 95% identifieras som lesbiska, andra som bisexuella eller oidentifierade) som i huvudsak var vita, högt utbildade, urban och mellan 25 och 50 år, hade 3% diagnosticerats för schizofreni eller psykos;14 de flesta psykoser är schizofrenier.

Schizofrenierna uppvisar en ökad sannolikhet av en mångfald sexuella inbillningar/hallucinationer och ovanligt sexuellt beteende, inklusive homosexuellt sådant.15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Ätstörningar

Homosexuella är relativt överrepresenterade bland manliga patienter med ätstörningar.22, 23, 24, 25 Manliga homosexuella är mer benägna att uppvisa symptom på ätstörningar jämfört med heterosexuella män även efter kontroll för depression, självkänsla och bekvämlighet med sin sexuella läggning.26

Homosexuella och heterosexuella kvinnor har troligen en lika stor förekomst av ätstörningar.27 I en populationsbaserad studie av ungdomar (36320 studerande i klass 7 till 12), uppgav fler homosexuella än heterosexuella flickor en positiv kroppsuppfattning (42,1% mot 20,5%), men dessa två grupper skiljde sig inte med hänsyn till frekvent bantning, hetsätning eller renlevnadsbeteende.28

Referenser

 1. ^ Zubenko GS, George AW, Soloff PH, et al. Sexual practices among patients with borderline personality disorder. Am J Psychiatry 1987;144(6):748-52.
 2. ^ Stone MH. Homosexuality in patients with borderline personality disorder. Am J Psychiatry 1987;144(12):1622-3.
 3. ^ Dulit RA, Fyer MR, Miller FT, et al. Gender differences in sexual preference and substance abuse of inpatients with borderline personality disorder. J Pers Disord 1993;7(2):182-5.
 4. ^ Paris J, Zweig-Frank H, Guzder J. Psychological factors associated with homosexuality in males with borderline personality disorder. J Pers Disord 1995;9:56-61.
 5. ^ Molina Ramos R, Carrasco Perera JL, Perez Urdaniz A, et al. [Factors associated to the diagnoses of borderline personality disorder in psychiatric out-patients]. Actas Esp Psiquiatr 2002;30(3):153-9.
 6. ^ Reid SD. Drug use, sexual behaviour and HIV risk of the homeless in Port-of-Spain, Trinidad. West Indian Med J 1999;48(2):57-60.
 7. ^ Noell JW, Ochs LM. Relationship of sexual orientation to substance use, suicidal ideation, suicide attempts, and other factors in a population of homeless adolescents. J Adolesc Health 2001;29(1):31-6.
 8. ^ Susser E, Valencia E, Miller M, et al. Sexual behavior of homeless mentally ill men at risk for HIV. Am J Psychiatry 1995;152 (4):583-7.
 9. ^ Sohler N, Colson PW, Meyer-Bahlburg HF, et al. Reliability of self-reports about sexual risk behavior for HIV among homeless men with severe mental illness. Psychiatr Serv 2000;51(6):814-6.
 10. ^ Dulit RA, Fyer MR, Miller FT, et al. Gender differences in sexual preference and substance abuse of inpatients with borderline personality disorder. J Pers Disord 1993;7(2):182-5.
 11. ^ Isaev DD. [Sexual deviations and perversions in schizophrenia, psychopathies and oligophrenia in male adolescents]. Zh Nevropatol Psikhiatr Im S S Korsakova 1987;87(10):1522-7.
 12. ^ Thompson SC, Checkley GE, Hocking JS, et al. HIV risk behaviour and HIV testing of psychiatric patients in Melbourne. Aust N Z J Psychiatry 1997;31(4):566-76.
 13. ^ Cournos F, Guido JR, Coomaraswamy S, et al. Sexual activity and risk of HIV infection among patients with schizophrenia. Am J Psychiatry 1994;151(2):228-32.
 14. ^ Welch S, Collings SC, Howden-Chapman P. Lesbians in New Zealand: their mental health and satisfaction with mental health services. Aust N Z J Psychiatry 2000;34(2):256-63.
 15. ^ Sigal M. Relationship between presumed etiological factors and clinical picture in 100 schizophrenic males. Psychiatr Clin (Basel) 1978;11(3):139-46.
 16. ^ Akhtar S, Thomson JA, Jr. Schizophrenia and sexuality: a review and a report of twelve unusual cases--part I. J Clin Psychiatry 1980;41(4):134-42.
 17. ^ Akhtar S, Thomson JA, Jr. Schizophrenia and sexuality: a review and a report of twelve unusual cases--Part II. J Clin Psychiatry 1980;41(5):166-74.
 18. ^ Chan AO, Lim LE, Ong SH. A review of outrage of modesty offenders remanded in a state mental hospital. Med Sci Law 1997;37(4):349-52.
 19. ^ Danielian AK. [Psychotic disorders of sexual and erotic content in different diseases]. Zh Nevrol Psikhiatr Im S S Korsakova 2002;102(2):34-9.
 20. ^ Gottesman, II, Groome CS. HIV/AIDS risks as a consequence of schizophrenia. Schizophr Bull 1997;23(4):675-84.
 21. ^ Gray R, Brewin E, Noak J, et al. A review of the literature on HIV infection and schizophrenia: implications for research, policy and clinical practice. J Psychiatr Ment Health Nurs 2002;9(4):405-9.
 22. ^ Carlat DJ, Camargo CA, Jr. Review of bulimia nervosa in males. Am J Psychiatry 1991;148(7):831-43.
 23. ^ Carlat DJ, Camargo CA, Jr., Herzog DB. Eating disorders in males: a report on 135 patients. Am J Psychiatry 1997;154(8):1127-32.
 24. ^ Mangweth B, Pope HG, Jr., Hudson JI, et al. Eating disorders in Austrian men: an intracultural and crosscultural comparison study. Psychother Psychosom 1997;66(4):214-21.
 25. ^ French SA, Story M, Remafedi G, et al. Sexual orientation and prevalence of body dissatisfaction and eating disordered behaviors: a population-based study of adolescents. Int J Eat Disord 1996;19(2):119-26.
 26. ^ Russell CJ, Keel PK. Homosexuality as a specific risk factor for eating disorders in men. Int J Eat Disord 2002;31(3):300-6.
 27. ^ Moore F, Keel PK. Influence of sexual orientation and age on disordered eating attitudes and behaviors in women. Int J Eat Disord 2003;34(3):370-4.
 28. ^ French SA, Story M, Remafedi G, et al. Sexual orientation and prevalence of body dissatisfaction and eating disordered behaviors: a population-based study of adolescents. Int J Eat Disord 1996;19(2):119-26.